Charakterystyka Gminy

Gmina Kowal położona jest w południowo-wschodniej części woj. Kujawsko - Pomorskiego w odległości 14 km od Włocławka, który jest siedzibą powiatu. Posiada bardzo dobre połączenie z Toruniem, Warszawą i Łodzią. Gmina zajmuje obszar około 11.000 ha, który zamieszkuje około 4000 osób w 17 sołectwach.

dane statystyczne

Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, na którą składają się:

 • trzy ujęcia wody ze stacjami uzdatniania oraz 147,10 km sieci wodociągowej, wszyscy mieszkańcy posiadają przyłącza wodociągowe,
 • dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych w Rakutowie i Gołaszewie i około 35 km kolektora sanitarnego,
 • ponad 300 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

Dużą atrakcją przyrodniczą gminy jest Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy, który został utworzony 5 kwietnia 1979 roku i objął ochroną unikalne w kraju tereny o wysokich i zróżnicowanych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Utworzony jako szósty park krajobrazowy w Polsce stanowi nawiązanie do koncepcji „Ekologicznych Systemów Obszarów Chronionych" i stanowi korytarz ekologiczny łączący Puszczę Kampinoską z Puszczą Bydgoską, a dalej Borami Tucholskimi.
Najważniejszym biotopem z punktu widzenia różnorodności i zasobów fauny jest jez. Rakutowskie wraz z przyległym kompleksem leśnym i rozległymi łąkami. Ta część Parku została wpisana do rejestru obszarów cennych dla ptaków w skali Polski i Europy, uzyskując w ten sposób rangę międzynarodową.
Jezioro Rakutowskie i tereny przyległe to element Europejskiej sieci Ekologicznej - Natura 2000.
Na terenie Parku stwierdzono występowanie 57 gatunków ssaków. O działalności mającej na celu ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych świadczy utworzenie rezerwatu - Olszyny Rakutowskie i Jezioro Rakutowskie.
Na terenie Parku reintrodukowanie są zagrożone wyginięciem chronione gatunki zwierząt: bóbr europejski i sokół wędrowny. Gniazduje tu około 130 gatunków ptaków, a dodatkowo 30 gatunków przebywa w okresie przelotów. Występują tu również gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: orzeł bielik, bak, kulik wielki, bocian czarny, jak również emigrant z Kampinoskiego Parku Narodowego - ryś.
Na terenie gminy znajdują się trzy pojedyncze drzewa uznane za pomnik przyrody.
Lasy Nadleśnictwa Włocławek są zapleczem turystyczno-wypoczynkowym głównie dla miast Włocławek, Warszawa, Łódź.

Przez najciekawsze miejsca o charakterze turystyczno - poznawczym prowadzą szlaki turystyczne:

 • żółty „Północny" Włocławek - Telążna - Duninów,
 • zielony „Południowy" Włocławek - Kukawy - Skrzynki,
 • niebieski „Łącznikowy" Kowal - Mostki.

Preferowanym miejscem do masowego wypoczynku jest jezioro Dzilno, z wyznaczonym miejscem na ognisko oraz jezioro Lubiechowskie z plażą, polem namiotowym oraz miejscem wypoczynku i rekreacji obejmującym scenę, altany oraz miejsce na ognisko.
Miejscami, które warto też zobaczyć są: ścieżka przyrodniczo - leśna "Kukawy" usytuowana wokół szkółki leśnej Kukawy oraz ścieżka przyrodnicza „Niecka Kłocieńska", prowadząca przez najciekawsze obszary przyrodnicze z miejscowości Dębniaki do Świątkowc.
Na terenie gminy znajdują się zabytki kultury. Do najciekawszych należą: Dworek w Unisławicach, Pałac w Więsławicach, Kościółek Modrzewiowy w Nakonowie oraz Zabytkowa Dzwonnica w Grabkowie.

Dworek w Unisławicach
fot. Dworek w Unisławicach

Zabytkowa dzwonnica w Grabkowie
fot. Zabytkowa dzwonnica w Grabkowie

Osoby zmęczone miejskim zgiełkiem mogą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych:

 • „Agrofarma” w miejscowości Gołaszewo
 • „Zielony Gaj” i „Rybakówka” w miejscowości Krzewent
 • „Rybie Oko” w miejscowości Kępka Szlachecka

Jezioro Lubiechowskie i JKrzewenckie
fot. Jezioro Lubiechowskie i Jezioro Krzewenckie

Lokalizacja i dostępność transportowa

Tereny inwestycyjne ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli węźle KOWAL, będącym skrzyżowaniem Autostrady A1 z Drogą Krajową nr 91 w centralnej części kraju.
Odległość do węzła autostradowego w Strykowie wynosi około 85 km.
Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice – około 6 km
Port Lotniczy im. Ingnacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy  - ok. 120 km
Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi – około 110 km - dojazd A1 i DK91
Port rzeczny – Bydgoszcz – ok. 120 km
Port morski – Trójmiasto – ok. 250 km
Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice – około 6 km
Dostępność drogi powiatowej nr 2925C oraz w bliskiej odległości do dróg wojewódzkich nr 265 relacji Brześć Kujawski – Gostynin i nr 269 relacji Szczerkowo – Kowal.

Drogi i kolej

Węzeł Kowal
fot. Węzeł Kowal

Najważniejsi inwestorzy

Na terenie gminy od kilku lat prężnie działają:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.  
 • chłodnia Fresch Froozen Food Park

chłodnia Fresch Froozen Food Parkfot. chłodnia Fresch Froozen Food Park

Potencjał ludzki, rynek pracy, edukacja

Na terenie Gminy oraz w oddalonym o około 15 km Włocławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utworzenia konkretnych kierunków nauczania.
Powiat Włocławski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim. Na miesiąc sierpień 2019  było to 14,1%

Infrastruktura

Sieć wodociągowa o długości 147,10 km (100% gminy)

 • 140 km dróg gminnych, z czego 80% stanowią drogi  o nawierzchni asfaltowej,
 • Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Rakutowie (zmodernizowana w  2018r.) wraz z kolektorem sanitarnym o długości 12.029 km
 • Oczyszczalnia ścieków w Gołaszewie wraz z kolektorem sanitarnym o długości  22,5 km
 • ponad 300 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budowane sukcesywnie od 2005 r.)
 • trzy ujęcia wody w miejscowościach Nakonowo, Grabkowo i Dębniaki.

Trwają rozmowy na temat gazyfikacji gminy, gdyż przez jej teren przebiega gazociąg wysokoprężny DN 500 mm Gustorzyn - Gostynin.
Obecnie projektowany jest gazociąg  DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.